FFC:s påverkarregister, dataskyddsbeskrivning

FFC samlar in personuppgifterna i FFC:s påverkarregister utifrån särskilda samtycken för att FFC ska kunna vara i kontakt med beslutsfattarna.

FFC samlar in och behandlar personuppgifter endast till den del de behövs för de användningsändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Behandlingen grundar sig på ett samtycke som personen gett.

1 Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
FO-nummer 0202092-9
Långbrokajen 3, PB157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

FFC:s organisationschef Eija Harjula
Tfn 020 774 000 (växel)
eija.harjula@sak.fi

3 Registrets namn

FFC:s påverkarregister

4 Ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

FFC använder personuppgifterna för att hålla kontakt med beslutsfattarna. De som anmält sig till registret kan av FFC få meddelanden, enkäter eller inbjudningar till olika tillställningar i frågor med koppling till personens förtroendeuppdrag och/eller dess substans. Uppgifterna kan också användas för att utveckla FFC:s kommunikation och tjänster samt för att ge innehållsrekommendationer och personifiera tjänster.

I registret samlas personuppgifter om de medlemmar i FFC:s medlemsförbund som valdes till medlem eller ersättare i kommunfullmäktige vid kommunalvalet 2021 eller som efter valet utsågs till medlem i något av följande:

 • kommunstyrelse
 • samkommun för utbildning
 • stadsstrukturnämnd, planläggningsnämnd, livskraftsnämnd eller något annat organ som har till uppgift att sörja för kommunens livskraft, fungerande infrastruktur och verksamhetsförutsättningarna för näringspolitiken
 • landskapsstyrelse
 • landskapsfullmäktige och/eller
 • landskapets samarbetsgrupp MYR.

I registret samlas personuppgifter också om de medlemmar i FFC:s medlemsförbund som väljs till något av följande:

 • välfärdsområdesfullmäktige
 • välfärdsområdesstyrelse och/eller
 • annat förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde.

I registret samlas dessutom personuppgifter om de medlemmar i FFC:s medlemsförbund som är riksdagsledamöter eller har ett förtroendeuppdrag i något annat kommunalt, regionalt eller statligt organ som är av betydelse för FFC:s verksamhet.

5 Registrets datainnehåll

FFC:s påverkarregister omfattar uppgifter som användaren har lämnat till FFC. Uppgifterna har införts i registret på basis av ett särskilt samtycke från användaren och de kan avlägsnas från registret när som helst.

I påverkarregistret kan bland annat följande uppgifter behandlas:

 • förnamn och efternamn
 • fackförbund
 • ställning eller yrkesbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt
 • förtroendeuppdrag i enlighet med punkt 4
 • uppgifter som samlas in om användningen av FFC:s webbtjänster

6 Källor som i regel används

Personuppgifterna om deltagarna fås av deltagarna själva med deras samtycke.

Personuppgifterna i registret kan också kompletteras med uppgifter som samlas in om användningen av FFC:s webbtjänster, till exempel

 • uppgifter om enhet eller applikation som används, såsom webbläsarversion, typ av enhet och skärmstorlek
 • uppgifter om användningen av webbtjänster, såsom sidladdningar, tid som använts för webbtjänster, besök i olika webbtjänster samt innehåll som visats i dem
 • uppgifter om webbsidor som öppnats via riktad kommunikation från FFC, till exempel ett nyhetsbrev
 • ungefärlig geografisk information utan identifierande uppgifter som samlats in utifrån IP-adress
 • uppgifter som samlats in av insticksprogram eller andra tredje parter.

En användare av webbtjänster kan identifieras utifrån en digital kod i tjänsterna när hen kommer till eller loggar in i en webbtjänst via kommunikation från FFC, till exempel ett nyhetsbrev.

Uppgifter om användningen av webbtjänster samlas in med hjälp av kakor. Mer information om FFC:s kakpolicy.

7 Uppgifter som i regel lämnas ut

Personuppgifter i FFC:s påverkarregister lämnas i regel inte ut till utomstående. FFC kan emellertid lämna ut personuppgifter till tredje parter till exempel för riktad kommunikation, eller för en enkät eller en undersökning som görs på uppdrag av FFC och för att användas av FFC. Tredje parters tjänsteleverantörer av det här slaget handlar alltid på FFC:s vägnar och under FFC:s övervakning. FFC säljer eller lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje parter så att de kan använda personuppgifterna självständigt.

8 Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifterna finns i ett register som skyddas i enlighet med punkt 10. Till exempel kan uppgifter på grund av ett nyhetsbrev som ska skickas via MailChimp överföras till en server som är belägen i Förenta staterna. FFC har ingått avtal med MailChimp om att företaget i behandlingen av personuppgifter iakttar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och inte lämnar ut uppgifter till utomstående.

9 Förvaringstid för personuppgifter

FFC förvarar personuppgifterna så länge som de behövs för de ändamål som fastställts i punkt 4. Uppgifterna förstörs på ett säkert sätt när FFC inte längre behöver dem.

10 Principer för skyddet av registret

Vid FFC iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. FFC behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar informationssäkerheten och följer lagen.

Uppgifterna i registret används endast av de FFC-anställda som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter i enlighet med sina behörigheter. Användarna har tystnadsplikt.

FFC ser genom avtal till att säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

11 Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i EU 2016/679 ska den registrerade ha rätt till tillgång till egna personuppgifter dvs. rätt att kontrollera personer som gäller den registrerade själv.

Begäran kan lämnas per telefon (020 774 000) eller e-post (sak@sak.fi).

12 Rätt att begära rättelse och radering

En deltagare har rätt att få tillgång till sina uppgifter och vid behov få uppgifterna rättade eller raderade. Deltagaren har också rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna. Begäran kan lämnas genom att kontakta FFC per telefon (020 774 000) eller e-post (sak@sak.fi).

13 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har en registrerade som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s dataskyddsförordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

14 Ändringar

FFC kan allt emellanåt göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Om betydande ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen meddelar vi tydligt om dem i de fall där tillämplig lag förutsätter det. Läs dataskyddsbeskrivningen då och då så får du aktuell information om eventuella ändringar.

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades senast 14.10.2021.

aliupseeriliitto
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Merimies-Unioni
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Liikennelentäjäliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto