SAK:n vaikuttajarekisterin tietosuojaseloste

SAK kerää erillisen suostumuksen perusteella henkilötietoja SAK:n vaikuttajarekisteriin, jotta SAK voi olla yhteydessä päätöksentekijöihin.

SAK kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Y-tunnus 0202092-9
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh. 020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula
Puh. 020 774 000 (vaihde)
eija.harjula@sak.fi

3 Rekisterin nimi

SAK:n vaikuttajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

SAK käyttää henkilötietoja pitääkseen yhteyttä päätöksentekijöihin. Rekisteriin ilmoittautuneet voivat saada SAK:lta viestejä, kyselyitä tai kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin, jotka koskevat luottamustehtävään ja/tai sen substanssiin liittyviä aiheita. Tietoja voidaan käyttää myös SAK:n viestinnän ja palvelujen kehittämiseen sekä sisältösuosituksien antamiseen ja palvelujen personointiin.

Rekisteriin kootaan henkilötietoja niistä SAK:n jäsenliittojen jäsenistä, jotka valittiin kunnanvaltuuston jäseneksi tai varajäseneksi vuoden 2021 kuntavaaleissa tai jotka nimitettiin vaalien jälkeen johonkin seuraavista:

 • kunnanhallitus
 • koulutuskuntayhtymä
 • kaupunkirakennelautakunta, kaavoituslautakunta, elinvoimalautakunta tai muu toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia kunnan elinvoimaisuudesta, infran toimivuudesta ja elinkeinopolitiikan toimintaedellytyksistä
 • maakuntahallitus
 • maakuntavaltuusto ja/tai
 • maakunnan yhteistyöryhmä MYR.

Rekisteriin kootaan henkilötietoja myös niistä SAK:n jäsenliittojen jäsenistä, jotka valitaan johonkin seuraavista:

 • aluevaltuusto
 • aluehallitus ja/tai
 • muu hyvinvointialueen luottamustoimi.

Lisäksi rekisteriin kootaan henkilötietoja niistä SAK:n jäsenliittojen jäsenistä, jotka ovat kansanedustajia tai luottamustehtävässä jossain muussa kunnallisessa, alueellisessa tai valtiollisessa toimielimessä, joka on merkityksellinen SAK:n toiminnan kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

SAK:n vaikuttajarekisterissä on tietoja, joita käyttäjä on itse ilmoittanut SAK:lle. Tiedot on viety rekisteriin käyttäjän erillisen suostumuksen perusteella ja ne voi poistaa sieltä koska tahansa.

Vaikuttajarekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • ammattiliitto
 • asema tai ammattinimike
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • luottamustehtävät kohdan 4 mukaisesti
 • SAK:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan osallistujilta itseltään erillisen suostumuksen perusteella.

Rekisterin henkilötietoja voidaan täydentää myös SAK:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävillä tiedoilla, joita ovat esimerkiksi

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta sekä palveluissa nähdyistä erilaisista sisällöistä
 • tiedot SAK:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta avatuista verkkosivuista
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun henkilö saapuu tai kirjautuu verkkopalveluun SAK:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä. Lisätietoja SAK:n evästekäytännöistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti SAK:n vaikuttajarekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. SAK voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kohdennetun viestinnän tai SAK:n toimeksiannosta ja SAK:n käyttöön tulevan kyselyn tai tutkimuksen toteuttamista varten. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat toimivat aina SAK:n lukuun ja SAK:n valvonnan alla. SAK ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja itsenäisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat rekisterissä, jonka suojaus on järjestetty kohdan 10 mukaisesti. Esimerkiksi MailChimpin kautta lähetettävän uutiskirjeen vuoksi tietoja voidaan siirtää uutiskirjeohjelmiston palvelimelle, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. SAK on tehnyt MailChimpin kanssa sopimuksen siitä, että yritys noudattaa tietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta eikä luovuta tietoja ulkopuolisille.

9 Henkilötietojen säilytysaika

SAK säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun SAK ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

SAK:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. SAK käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne SAK:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

SAK huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

12 Korjausoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua sekä poistaa hänestä rekisterissä olevia tietoja. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä SAK:hon puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

14 Muutokset

SAK voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme niistä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 14.10.2021.

aliupseeriliitto
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Merimies-Unioni
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Liikennelentäjäliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto